1. Es considera carrossa, qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma que pot ser remolcada per un tractor o vehicle, sempre que es compleixin amb els requisits bàsics, es a dir , la col·locació del cable/fre de seguretat per reforçar l’enganxall de la plataforma o del remolc. Las mides de la plataforma no poden superar l’amplada del vehicle per no tenir problemes de pas en els carrers. Si la carrossa ésun camió bolquet, la plataforma d’aquest no es podrà activar durant tot l’acte.

2. És obligatori que les carrosses portin extintor, com a mínim un contra incendis (degudament timbrat). Extintor de pols classe ABC. Mínim 6kg. L’extintor anirà instal·lat en un lloc de fàcil accés i lluny del generador.

3. A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador de gasoil o gasolina (potència màxima 5KVA), haurà d’anar adequadament protegit i ben instal·lat a la carrossa, per evitar qualsevol guspira o desplaçament. El generador no podrà anar cobert ni per teles ni cap material inflamable. Haurà d’estar en un lloc ventilat.

4. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum , fum, etc..) .Queden expressament excloses d'aquesta autorització elsaparells foc i la pirotècnia.

5. Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa, la càrrega de combustible ha de ser capaç de suportar la durada de tot el recorregut ja que es un circuit curt.

6. En el supòsit que la carrossa porti instal·lació elèctrica, aquesta ha d’estar en perfectes condicions i complir la normativa de baixa tensió reglamentària.

7. El vehicle que arrossegui la plataforma serà indispensable disposar de la ITV i assegurança vigents.

8. Absteniu-vos de veure alcohol avanç i durant la rua si conduí el vehicle.

9. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat i ambientació.

10. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament tant dins del recorregut com fora del mateix.

11. Cada carrossa ha de dur un mínim de quatre persones al voltant de la plataforma per a garantir la seguretat dels participants i dels espectadors.

12. La persona que omple la inscripció serà la responsable de la carrossa i haurà de ser major d'edat.

13. Al llarg del recorregut de tot el carnestoltes, qualsevol indicació donada per membres policials, organitzadors i tècnics de l’ajuntament s’hauran de respectar escrupolosament.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Twitter
SHARE
Instagram